Your browser does not support JavaScript!
觀光運輸學院
首頁 > 班課程暨班務會議紀錄
班課程暨班務會議紀錄

108學年度

 108第1次班課程委員會及班務委員會紀錄(1080918)

 108第2次班課程委員會及班務委員會紀錄(1081018)

 108第3次班課程委員會及班務委員會紀錄(1081029)

 108第4次班課程委員會及班務委員會紀錄(1081206)

 108第5次班課程委員會及班務委員會紀錄(1081210)

 108第6次班課程委員會及班務委員會紀錄(1081216)

 108第7次班課程委員會及班務委員會紀錄(1090110)

 108第8次班課程委員會及班務委員會紀錄(1090306)

 108第9次班課程委員會及班務委員會紀錄(1090327)

 

 

 107學年度                                                                                                                                              

107第1次班課程委員會及班務委員會紀錄(1070807)

107第2次班課程委員會及班務委員會紀錄(1070830)

107第3次班課程委員會及班務委員會紀錄(1071002)

107第4次班課程委員會及班務委員會紀錄(1071019)

107第5次班課程委員會及班務委員會紀錄(1071224)

107第6次班課程委員會及班務委員會紀錄(1080108)

107第7次班課程委員會及班務委員會紀錄(1080215)

107第8次班課程委員會及班務委員會紀錄(1080322)

107第9次班課程委員會及班務委員會紀錄(1080426)

107第10次班課程委員會及班務委員會紀錄(1080522)

107第11次班課程委員會及班務委員會紀錄(1080528)

107第12次班課程委員會及班務委員會紀錄(1080628)

                         

106學年度

106-1班課程及班務會議紀錄(1060812)  

106-2班課程及班務會議紀錄(1060912) 

106-3班課程及班務會議紀錄(1061026)   

106-4班課程及班務會議紀錄(1061116) 

106-5班課程及班務會議紀錄(1061228) 

106-6班務會議紀錄(1070112)  

106-7班務會議紀錄(1070227)

106-8第6次班課程委員會及第8次班務委員會紀錄(1070316)  

106-9第7次班課程委員會及第9次班務委員會紀錄(1070327)

106-10第8次班課程委員會及第10次班務委員會紀錄(1070412) 

106-10第8次班課程委員會及第10次班務委員會紀錄(1070412)  

106-11第9次班課程委員會及第11次班務委員會紀錄(1070417)  

106-13第13次班務委員會紀錄(1070608)                        

106-14第14次班務委員會紀錄(1070619)